Algemene voorwaarden

Artikel 1: algemeen. Tussen de klant en bvba G-works gelden onderhavige algemene voorwaarden i.v.m. bestellingen op de webshop. De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze onverkort te aanvaarden, zelfs indien ze tegenstrijdig zijn met zijn eigen voorwaarden. Andersluidende voorwaarden worden niet aanvaard. Deze algemene voorwaarden, alsook onze algemene voorwaarden i.v.m. onze diensten van pestcontrol, zijn in hun recentste versie beschikbaar en raadpleegbaar op de achterzijde van de offerte, de overeenkomst en/of factuur alsook via onze website en kunnen zonder nadere kennisgeving steeds gewijzigd worden.

Artikel 2: prijzen en aanbod. De prijzen op onze website worden - tenzij anders vermeld - weergegeven exclusief  B.T.W. en verzendkosten. Deze verzendkosten zullen berekend en vermeld worden bij het aanvinken van ‘bestellen’, dit vooraleer de bestelling effectief wordt doorgevoerd. Ingeval de totale waarde van de bestelling het bedrag van 450,00 € (excl. BTW) overstijgt, worden er geen verzendkosten aangerekend. Bij een bestelling met een waarde van minder dan 450,00 € (excl. BTW) worden de verzendkosten berekend afhankelijk van het aantal collies, de regio van levering en het gewicht van de bestelling met een minimumkost van 15,00 €.

Ondanks het feit dat de website en overige documentatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie per uitzondering onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Drukfouten en merkbare vergissingen in onze prijslijsten, aanbiedingen en bevestigingen verbinden ons niet. Alle specificaties, producten en prijzen beschreven of afgebeeld op deze website kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd in functie van de marktschommelingen, de door de fabrikanten toegepaste prijswijzigingen, officiële stijging van de lonen, taksen, sociale lasten, douanetarieven, verzendingskosten, enz.

Artikel 3: contractsluiting. Bij een eerste online bestelling dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Bij een volgende bestelling hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen. De bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. Bvba G-works verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in onderhavige voorwaarden geformuleerde beperkingen. De verkoop komt tot stand van zodra door bvba G-works een orderbevestiging is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Bvba G-works behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren ingeval van een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik, kwade trouw, voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. Zij kan er ook voor kiezen om de bestelling aan extra voorwaarden te onderwerpen, zoals o.m. bij grote orders, ongeldige bestelprocedure of problemen bij vorige orders.

Artikel 4: levering. De levering gebeurt op het door de klant aangeduide leveringsadres. Afhaling op onze maatschappelijke zetel is enkel mogelijk indien de bestelling minimum 3 werkdagen voorafgaand aan het beoogde afhalingstijdstip werd geplaatst. De leveringstermijn is indicatief zodat het niet-tijdig leveren onder geen enkel beding aanleiding kan geven tot schadevergoeding, aansprakelijkheid, kosten, boetes of verbreking van de overeenkomst. Bij een eerste online bestelling vindt de levering slechts plaats na goedkeuring van het dossier en na ontvangst van de betaling. Indien u meerdere artikelen heeft besteld, vertrekt uw bestelling van zodra alle artikelen voorradig zijn. Het verlies en/of de beschadiging van de producten tijdens het transport in geval van niet-beroepsmatige aankopen is ten laste van bvba G-works, tenzij dit transport door de klant wordt georganiseerd. Ingeval van beroepsmatige aankopen worden de goederen vervoerd op risico van de klant. De klant is op de hoogte van de transportrisico’s en dient zijn vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

Artikel 5: herroepen en retourneren van een bestelling. De klant-consument heeft de mogelijkheid om binnen de veertien kalenderdagen af te zien van zijn aankoop. Hiertoe dienen de stappen volgens het door ons uitgewerkte ‘herroeping- en retourbeleid” -dat u terugvindt op onze website- te worden gevolgd. Dit onderdeel maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6: uitvoering, wijziging en tenietgaan van de overeenkomst. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen voortvloeiend uit deze overeenkomst uit te voeren, kan bvba G-works van rechtswege en zonder ingebrekestelling haar verbintenissen opschorten of een einde stellen aan de overeenkomst d.m.v. een gewone brief of per e-mail, onverminderd het recht op schadevergoeding en intresten. Ingeval van schorsing, tenietgaan of ontbinding van de overeenkomst, andere dan een uitoefening van het hierboven omschreven herroepingsrecht, zullen de reeds geleverde producten worden aangerekend. Daarenboven dient de klant alsdan van rechtswege en zonder aanmaning een vergoeding te betalen voor winstderving die forfaitair wordt bepaald op 40% van de nog te leveren goederen, tenzij de schorsing, het tenietgaan of de verbreking van de overeenkomst voortvloeit uit de opzettelijke fout, grove schuld of het bedrog van bvba G-works, of uit een geval van overmacht.

Artikel 7: aansprakelijkheid, risico en overmacht. Bvba G-works kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinder of (al dan niet rechtstreekse) schade door het gebruik van het internet (o.a. door een systeempanne, het binnendringen van outsiders of een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie). Bvba G-works is tevens niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van het verkeerd en/of onwettig gebruik van het ontvangen product. Ingeval bvba G-works aansprakelijk wordt geacht voor welkdanige schade dan ook, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in de overeenkomst bedongen prijs voor de producten. Bvba G-works is nooit aansprakelijk voor indirecte schade met begrip van -doch niet uitsluitend- gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. In geval van overmacht is bvba G-works niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen zodat zij gerechtigd is haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet –tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 8: betalingsmodaliteiten. De facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. De betalingen voor bestellingen via de webshop kunnen gebeuren via een kredietkaart, bankkaart of overschrijving. Deze betalingen dienen de levering vooraf te gaan, met uitzondering van de recurrente klanten die kunnen opteren voor betaling na levering. Ingeval van betaling middels krediet- of bankkaart is de klant verplicht het nummer van zijn Visa of Mastercard op te geven, samen met het controlenummer en de vervaldatum, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd. Bvba G-works is geen partij in de relatie tussen de klant en de kaartuitgever. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldatum is er alsdan van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10 % per jaar vanaf de factuurdatum, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 12 % van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 125,00 € en een maximum van 2.500,00 €, zelfs indien termijnen van respijt werden toegekend. Ingeval van wanbetaling, faillissement, invereffeningstelling of WCO, of in het algemeen wanneer blijkt dat de kredietwaardigheid van de klant is geschokt, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

Artikel 9: protest. Alle klachten van gelijk welke aard zullen slechts in aanmerking worden genomen indien ze worden geformuleerd in een ter post aangetekend schrijven dat werd verstuurd binnen de 7 kalenderdagen na levering, bij gebrek waaraan zowel de levering als de factuur stilzwijgend werden aanvaard. Het formuleren van een klacht heeft uiteraard niet tot gevolg dat de klant gerechtigd is om zijn betalingen te schorsen. Al onze producten zijn conform de Belgische Wetgeving. Buitenlandse klanten dienen de wetgeving van hun eigen land te consulteren en na te gaan of de producten conform zijn. Omtrent de praktische uitwerking n.a.v. een klacht dient u het onderwerp ‘herroeping- en retourbeleid’ te raadplegen.

Artikel 10: handtekening en bewijs. De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering (o.a. met communicaties en back-ups) en is zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij doorgeeft. De bevestiging van de bestelling door de klant, geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website. Het ontbreken van een gewone handtekening doet hieraan geen afbreuk.

Artikel 11: website, intellectuele eigendom en merkenrecht. De website van bvba G-works is bestemd om informatie ter beschikking te stellen van de klant over onze producten en activiteiten. Bvba G-works heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis te leveren. Zij heeft het recht om op ieder ogenblik zonder voorafgaande waarschuwing de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updates of enige andere reden. Alle onderdelen van de website, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, incl. de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten en de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van bvba G-works. Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website verboden, tenzij met onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Klanten die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen website en onze website, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen. Elke hyperlink die terugkoppelt naar onze website d.m.v. de techniek van framing of in-line link wordt uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op ons eerste verzoek. Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo’s die worden gebruikt of weergegeven op onze website zijn (niet-) geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van ons en aan ons gelieerde ondernemingen.

Artikel 12: nietigheid. De nietigheid van één van voorgaande bedingen tast de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden niet aan. In dit geval zullen partijen ervoor kiezen de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule die binnen de wettelijke perken hetzelfde effect heeft als die welke nietig werd verklaard. 

Artikel 13: bevoegdheid en toepasselijk recht. In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en het Hof van Beroep te Gent territoriaal bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.